فالوورAccounts

Free Trial

Projects

SSL

فالوور ارزان

15000

تومان

ریزش بین 10 تا 20 درصد

زمان اعمال بین 1 تا 12 ساعت

حداکثر 100 کا برای هر پیج

+ 10% اعتبار هدیه

فالوور با کیفیت

30000

تومان

ریزش بین 10 تا 15 درصد

زمان اعمال بین 1 تا 12 ساعت

حداکثر 100 کا برای هر پیج

+ 10% اعتبار هدیه

فالوور با گارانتی

70000

تومان

ریزش بین 1 تا 15 درصد

زمان اعمال بین 1 تا 12 ساعت

حداکثر 100 کا برای هر پیج

+ 10% اعتبار هدیه

لایکAccounts

Free Trial

Projects

SSL

لایک ایرانی

25000

تومان

برای IGTV هم اعمال می شود

زمان اعمال بین 0 تا 24 ساعت

حداکثر 20کا برای هر پست

+5% اعتبار هدیه

لایک ارزان

10000

تومان

ریزش دارد

اعمال به آهستگی و با تاخیر

حداکثر 5 کا برای هر پست

+5% اعتبار هدیه

بازدید

بازدید ویدیو ارزان ایرانی

1000

تومان

برای IGTV اعمال می شود

زمان اعمال گاهی با تاخیر

حداکثر 500 کا برای هر پستAccounts

Free Trial

Projects

ویو+ ایمپرشن+ریچ

4000

تومان

مخصوص پیج بیزینس

زمان اعمال بین 0 تا 3 ساعت

حداکثر 100 کا برای هر پست

بازدید ایرانی

5000

تومان

 بازدید ایرانی

زمان اعمال گاهی با تاخیر

حداکثر 500 کا برای هر پست

بازدید ویدیو رایگان ایرانی

رایگان

برای IGTV اعمال می شود

زمان اعمال گاهی با تاخیر

حداکثر 1000 بازدید برای هر پست

کامنت

کامنت ایرانی دلخواه

هرعدد

800

تومان

برای IGTV هم اعمال نمی شود

زمان بین 1 تا 24 ساعت

حداکثر 1 کا برای هر پست

+5% اعتبار هدیهAccounts

Free Trial

Projects

SSL

کامنت IGTV ایرانی

هرعدد

900

تومان

برای IGTV هم اعمال می شود

زمان بین 0 تا 3 ساعت

حداکثر 1 کا برای هر پست

+5% اعتبار هدیه

کامنت رندوم ایرانی

هر عدد

800

تومان

برای IGTV هم اعمال نمی شود

زمان بین 0 تا 3 ساعت

حداکثر 1 کا برای هر پست

+5% اعتبار هدیه

استوری

بازدید استوری ارزان

4000

تومان

بازدید ازهمه استوری ها

زمان اعمال بین 0 تا 3 ساعت

حداکثر 20 کا برای هر استوری

+ 5% اعتبار هدیه پرداختAccounts

Free Trial

Projects

SSL